Projektai

Projektai


Įgyvendinti projektai

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas

Projekto pavadinimas

„Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas“

Nr.

VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-002

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Projekto finansavimui skirta suma

15000000 Lt

Projekto aprašymas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (toliau – VGTVPM) yra vienintelė profesinė, o Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK) (P. Vileišio geležinkelio transporto fakultetas) vienintelė aukštoji neuniversitetinė mokykla, rengiančios geležinkelio transporto ir logistikos specialistus. Šiame sektoriuje VGTVPM teikia daugiausia šalyje praktinio mokymo paslaugų: 2007 m. priėmė 127 pirminio profesinio mokymo mokinius, 2008 m. 174. Tačiau nelabai auga tęstinio profesinio mokymo paslaugų apimtys: 2006 m. – 84 asm., 2007 m. – 133, 2008 m. – 120. tai lemia modernios įrangos trūkumas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ jau įsigijo 65 naujus Siemens lokomotyvus, atnaujina vagonų parką, todėl reikia atnaujinti mokymo infrastruktūrą. Projektu siekiama rekonstruoti 14 laboratorijų ir aprūpinti jas nauja įranga.

Tikslinės grupės yra VGTVPM mokiniai ir VTDK P. Vileišio geležinkelio transporto fakulteto studentai; kvalifikaciją keliantys įmonių darbuotojai ir savarankiškai besimokantys asmenys (nuotoliniu būdu); pedagogai. nauja įranga sudarys besimokantiems sąlygas įgyti darbo rinkai reikalingų geležinkelio profesijų, tobulinti kvalifikaciją panaudojant ir e-mokymo priemones; kasmet šalies geležinkeliuose yra poreikis parengti ar perkvalifikuoti virš 1500 specialistų, abiejų įstaigų pedagogams – planingai tobulinti kvalifikaciją, plėtoti mokslinę veiklą.

Projekto pridėtinė vertė: šalies geležinkelio specialistų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą sutelkti vienoje mokymo bazėje, aprūpintoje naujausia įranga (abi mokymo įstaigos yra šalia). Įsteigus sektorinį centrą bus įgyvendinta 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL 2007 L 315, P. 51), kuri leis geležinkelio specialistams konkuruoti Lietuvos ir ES darbo rinkoje. Bus geriau tenkinami darbdavių poreikiai, skatins juos rengti aktualius programų modulius, teikti savo techninius ir žmogiškuosius išteklius mokymo kokybės gerinimui. Projekto poveikis: aukštos kvalifikacijos geležinkelio specialistų įsiliejimas į darbo rinką ir geležinkelio transporto sektoriaus efektyvumo didėjimas. Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – ne mažiau kaip 250 asm. per 6 mėn. po projekto pabaigos.

Projekto veiklų pradžia

2009-12-29

Projekto veiklų pabaiga

2014-02-28


Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus apskrities profesinio mokymo įstaigose

Projekto pavadinimas

Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus apskrities profesinio mokymo įstaigose

Projekto numeris

VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-005

Projekto vykdytojas

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto biudžetas

1 244 988 Lt

Projekto aprašymas

Gerindamos įvaizdį, didžioji dauguma profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) vykdo pavienes iniciatyvas, įgyvendina projektus ir pan. Visgi, nepakankamas įstaigų bendradarbiavimas neleidžia pokyčių siekti sistemingai ir vieningai. Tokią situaciją įtakojusi pagrindinė problema – panašios vidinės profesinio mokymo kokybės (toliau – VPMK) užtikrinimo sistemos nebuvimas. PMĮ įdiegta tokia sistema sudarytų prielaidas ne vien įstaigos vidaus veiklos ir mikroklimato teigiamiems pokyčiams, ženkliai pagerėjant tikslinių grupių darbo sąlygoms ir galimybėms realizuoti turimus profesinius įgūdžius taikant inovatyvius darbo metodus – ji taptų universalia ir vieningai suprantama potencialios partnerystės ir bendradarbiavimo (kolegialiai su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais siekiant bendrų tikslų) “kalba”. Todėl Vilniaus regiono PMĮ (21) inicijuojamo projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo kokybę, užsibrėžiant uždavinį - plėtoti VPMK užtikrinimo mechanizmus Vilniaus regiono PMĮ. Jos tikisi, kad sukurta, įdiegta ir kasdieninėje veikloje naudojama universali bendradarbiavimo “kalba” – VPMK užtikrinimo sistema – bendrai, sistemingai ir kryptingai veikiant palengvins ir pagreitins Vilniaus regiono profesinio mokymo pripažinimo didėjimo procesą. Be to, įvairiuose projekto įgyvendinimo etapuose Vilniaus regiono PMĮ ketina konsultuotis su VPMK sistemas taip pat besidiegiančiomis gretimuose regionuose veikiančiomis PMĮ ir regione veikiančiomis įmonėmis. Pastarasis ketinimas (jį realizavus) leis pasidalinti projekto įgyvendinimo patirtimi ir taps svarbus baigiant pirmąją projekto etapą – VPMK sistemos gairių/reikalavimų sąvado parengimą. Palyginus ir suderinus skirtingų regionų parengtus sąvadus, bus galima tikėtis, kad ne vien Vilniaus regiono PMĮ panašaus turinio pagrindu bus diegiamos VPMK. Projektas inovatyvus tikslui siekti pasirinktu keliu – visoms PMĮ vieningai suprantamos VPMK sistemos kūrimu ir diegimu. Projekto veiklų eiga ir jo rezultatai bus viešinami.

Projekto pradžia

2011-11-03

Projekto pabaiga

2013-07-03

IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese

Projekto pavadinimas

„IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese“

Nr.

LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0718

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Daugavpils valsts technikums (Latvija), Cedit S.c.r.l. Centro de diffusione imprenditoriale della Toscana (Italija), M.E.P. Europrojects Granada (Ispanija), Kauno ryšininkų mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto finansavimui skirta suma

32260 EUR

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas profesijos mokytojams tobulinti bendruosius bei dalykinius gebėjimus pritaikant mokymo procese aktualiausias ir efektyviausias IT naujoves. Stažuotės metu projekto dalyviai lankysis profesinio mokymo institucijose, bendraus su pedagogais, mokiniais, švietimo bei profesinio rengimo organizatoriais, susipažins su mokymo(-si) naujovėmis bei patirtimi minėtose srityse, Latvijos, Italijos ir Ispanijos profesinio rengimo sistema. Dalyviai tobulins užsienio kalbų žinias, domėsis šalies kultūra bei papročiais. Projekto programa yra parengta atsižvelgiant į projekto dalyvių poreikius.

Projekto dalyviai: 30 profesijos mokytojų iš 5 siunčiančiųjų profesinių mokyklų. Projekto dalyviai atstovaus mokyklų skirtingas metodines grupes, turės pakankamą metodinio darbo patirtį, gebės atlikti sklaidą mokyklų bendruomenėse bei parengti metodinę medžiagą įgytos naujos patirties pagrindu. Stažuotės metu projekto dalyviai įgis žinių kaip efektyviai taikyti profesinio mokymo procese informacines technologijas ir panaudoti jų teikiamus privalumus mokinių dėmesio pritraukimui, mokymosi ir susidomėjimo, motyvacijos skatinimui.

Projekto rezultatas: projekto dalyvių parengta metodinė medžiaga apie vizito metu sužinotas mokymo (-si) procese taikomas IT naujoves.Parengta mokymo (-si) medžiaga bus aprobuojama metodinėse darbo grupėse.

Projekto veiklų pradžia

2012-09-01

Projekto veiklų pabaiga

2013-08-31


Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje

Projekto pavadinimas

"Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje"

Nr.

LLP-LdV-IVT-2012-LT-0698

Projekto finansavimui skirta suma

32260 EUR

Projekto pareiškėjas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto partneriai

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno ryšininkų mokykla, ANTRIAN ANDREAS & ANDROULAKIS KON/NOS O.E (KEA), AC Traductores

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Projekto „Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje“ pagrindinis tikslas yra, kad kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės trečio kurso mokiniai atliktų praktiką ir įgytų darbo su informacinėmis technologijomis naudojamomis užsienio turizmo verslo įmonėse patirties. Mokiniai atlikdami praktiką Lietuvos verslo įmonėse iš dalies susipažįsta su informacinėmis technologijomis naudojamomis verslo įmonėse. Tikimės ir skatiname, kad mokiniai atlikę praktiką užsienio verslo įmonėse įgys daugiau patirties bei pasisems idėjų verslui organizuoti ar plėsti Lietuvoje, taip pat galės palyginti informacines technologijas naudojamas skirtingose užsienio valstybėse ir Lietuvoje.

Projekto dalyviai: Projekte dalyvaus 12 mokinių, iš skirtingų profesinių mokyklų (po 2 mokinius iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Kauno ryšininkų mokyklos, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bei 6 mokiniai iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos). Mokiniai Graikijos ir Ispanijos turizmo verslo įmonėse atliks pusę gamybinės praktikos - 8 sav. pagal gamybinės praktikos programas.

Projekto rezultatas: Mokiniai atlikę 8 savaičių praktiką užsienyje, vėliau likusias 7 gamybinės praktikos savaites atliks praktiką Lietuvos įmonėse ir organizacijose, kur turės galimybę palyginti bei tiesiogiai pritaikyti užsienyje įgytus įgūdžius. Sugrįžę iš praktikos užsienyje, mokiniai su dalyko mokytojais ir praktikos vadovais aptars atliktą praktiką. Jie turės užpildyti projekto dalyvio anketas. Mokinių praktika užsienyje bus pripažįstama mokyklų bei Prekybos pramonės ir amatų rūmų kaip dalis atliktos gamybinės praktikos. Mokinių praktika ir pasiekimai bus įvertinti įmonių, kuriose jie atliks praktiką bei išduodant europass mobilumo dokumentą. Priimančios organizacijos išduos sertifikatus. Tikimės, kad Lietuvos darbdaviai įvertins mokinių įgytus įgūdžius ir kompetencijas užsienio organizacijose, bei susidomės, o galbūt ir pasiūlys darbo vietą.

Projekto veiklų pradžia

2012-09-01

Projekto veiklų pabaiga

2013-08-31


Mokytojų mobilumas Baltijos šalyse

Projekto pavadinimas

"Mokytojų mobilumas Baltijos šalyse"

Nr.

JR-2012_1a-28789

Projekto finansavimui skirta suma

7070 EUR

Projekto pareiškėjas

Daugpilio valstybinė techninė mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • įgyti gerosios patirties, susipažinti su kūrybiškais ir inovatyviais sprendimais, kurie reikalingi mokant transporto ir logistikos specialybių mokinius;
 • parengti užsienyje įgytos patirties aplankus;
 • surengti tarptautinę konferenciją;
 • suteikti naujų žinių projekto dalyviams apie Lietuvos ir Latvijos kalbinius ir kultūrinius ypatumus;
 • sustiprinti, plėtoti bei kurti bendradarbiavimo ryšius tarp projekte dalyvaujančių institucijų;
 • skatinti švietimo kokybės didinimą, kūrybiškumą ir inovacijų naudojimą mokant.

Projekto dalyviai – 7 profesinio mokymo specialistai iš Latvijos ir 7 profesinio mokymo specialistai iš Lietuvos.

Projekto veiklų pradžia

2012-08-01

Projekto veiklų pabaiga

2013-07-31


Kontaktinis seminaras Kroatijoje „Profesinio mokymo siejimas su rinkos poreikiais“

Projekto pavadinimas

Kontaktinis seminaras Kroatijoje „Profesinio mokymo siejimas su rinkos poreikiais“

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (Dovilė Šliuželytė)

Projekto aprašymas

Šio projekto tikslas – surasti naujų partnerių užsienyje, aptarti ateities projektų įgyvendinimo galimybes. Susipažinti su užsienio šalių darbdavių keliamais reikalavimais profesinių mokyklų absolventams.

Projekto pradžia

2012-10-15

Projekto pabaiga

2012-10-18

Projekto biudžetas

1090,39 EUR


Kompleksinės inovatyvios mokymo sistemos sukūrimas ir diegimas

Projekto pavadinimas

"Kompleksinės inovatyvios mokymo sistemos sukūrimas ir diegimas"

Nr.

VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-059

Projekto finansavimui skirta suma

976256  Lt

Projekto pareiškėjas

Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Užupis Creative Cluster

Projekto aprašymas

Mokinių įsitraukimas (emociškai, asmenine motyvacija, iniciatyvumu) į mokymosi procesą yra nemaža problema. Tai nulemia nepatrauklūs mokymo metodai, sausas teorijos mokymasis, už mokyklos ribų esantis didelis gyvenimo intensyvumas, viliojantis įsitraukti į pramogas ir mažiau dėmesio skirti mokslams. Dauguma verslų, renginių organizatorių naudoja emocinį, interaktyvų, multikanalinį ir labai  technologiškai sofistikuotą marketingą. dėmesio pritraukimas prie produktų ir paslaugų vykdomas per socialinius tinklus, bendruomenes. Norint išsaugoti mokinio interesą, motyvaciją bei įsitraukimą į mokymo procesą reikia naudoti pačias inovatyviausias mokymo priemones, pavyzdžiui, žaidimus-simuliatorius.

Pastaruoju metu daugėja tyrimų, atskleidžiančių žaidimų naudą, šiuo metu jie naudojami gydant ligas, padedant sergantiesiems, rengiant programas kariškiams, pilotams ir kitose sferose. Įrodyta, kad žaidimai stimuliatoriai mažina stresą, padeda dirbti, atpratina rūkyti, geriau sutelkti dėmesį ir kt.

Siūlomas netradicinis ugdymo metodas, kuris pasitelkiant žaidimą, mokymąsi padarys atraktyvų ir taip leis pasiekti projekto tikslą. Sukuriamas stimuliatorius, kuris apima dvi kategorijas: inovatyvus ugdymas meninio ir technologinio ugdymo dalykų srityje; moderni praktinių įgūdžių, skirtų kompetencijų patyčių prevencijos ugdymui programa.

Scenarijai stimuliatoriuje sukuriami remiantis Suzuki metodu: įtraukimas šeimos ar aplinkos narių, turinčių didelę emocinę, motyvacinę įtaką, mokymasis „žingsnis po žingsnio“; kartojimas; atminties lavinimas, komunikacijos lavinimas bei žodynas, pozityvios emocijos mokymosi proceso dalyvių tarpe, taip pat rolių pasikeitimas – mokinys tampa mokytoju, apmokančiu savo mokytoją, šeimos narį ar kitą mokinį. Simuliatorius bus kuriamas darnios plėtros principais.

Unikalus, kompleksinis sprendimas, integruojantis simuliacinius mokomuosius žaidimus su daugelio žaidėjų rėžimo funkcija, pagrįstas Suzuki metodu, leis kompleksiškai spręsti problemą.

Projekto veiklų pradžia

2011-07-21

Projekto veiklų pabaiga

2013-07-21


Kokybės vadyba ES profesinio mokymo įstaigose

Projekto pavadinimas

Kokybės vadyba ES profesinio mokymo įstaigose

Projekto Nr.

LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606

Projekto pareiškėjas

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

Projekto partneriai

Wisamar Educational Institute (Vokietija), North GlasgowCollege (Škotija), MS-Three Services Limited (Malta) ir 24 Lietuvos profesinio mokymo įstaigos

Projekto aprašymas

Projekto pagrindinis tikslas - kelti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vadovų kvalifikaciją, tobulinti vadovaujančio personalo vadybines kompetencijas kuriant ir diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose


IT mokytojų kompetencijų tobulinimas multimedijos specialistų profesinio rengimo srityje

Projekto pavadinimas

IT mokytojų kompetencijų tobulinimas multimedijos specialistų profesinio rengimo srityje

Projekto Nr.

LLP-LDV-VETPRO-2010-LT-0460

Projekto pareiškėjas

Kauno ryšininkų mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, ETIC - Profesinio vidurinio lavinimo mokykla (Portugalija), Narva Kutseoppekeskus (Estija)

Projekto aprašymas

„IT mokytojų kompetencijų tobulinimas multimedijos specialistų profesinio rengimo srityje“ – tai Leonardo daVinci programos mobilumo projektas, truksiantis vienerius metus vykdant nuo 2010 m. rugsėjo mėn. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 10 pirminio profesinio mokymo informacinių technologijų specialistų iš Kauno ryšininkų mokyklos bei Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos vyks į Narvos profesinį mokymo centrą Estijoje bei ETIC – vaizdų ir komunikacijos technikos mokyklą Portugalijoje. Dalyvių, vyksiančių į priimančiąsias šalis – Portugaliją ir Estiją, poreikis – susipažinti su minėtų šalių profesinio mokymo sistema, tobulinti dalykinę, metodinę ir programų rengimo kompetencijas bei parengti multimedijos specialisto rengimo mokymo programą. Projekto rezultatas – nauja multimedijos specializacija – planuojamas įgyvendinti KRM ir VGTVPM nuo 2011 m. rugsėjo mėn.

Projekto pradžia

2010-09-01

Projekto pabaiga

2011-08-31


Socialinio dialogo įtaka mokymo kokybei

Projekto pavadinimas

Socialinio dialogo įtaka mokymo kokybei

Projekto Nr.

LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0302

Projekto pareiškėjas

Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla; Kupiškio technologijos ir verslo mokykla; Rīgas 3 Arodskola (Latvija); Sistema Turismos.r.l. (Italija); Oasisacademy: lord‘shill (Jungtinė Karalystė); Siika-Pyhäjokialueen Koulutuskuntayhtymä (Suomija).

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

 • susipažinti su priimančių partnerių Latvijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Suomijoje socialinės partnerystės modeliais, formomis, kryptimis;
 • įvertinti priimančių partnerių socialinės partnerystės patirtį ir parengti rekomendacijas Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms;
 • tobulinti profesijos mokytojų tarpkultūrines kompetencijas ir užsienio kalbos žinias.

Projekto biudžetas

22432 EUR


Pirminio profesinio mokymo programos dalyvių kompetencijų, įgytų ugdymo procese, nustatymas ir vertinimas atliekant praktik

Projekto pavadinimas

Pirminio profesinio mokymo programos dalyvių kompetencijų, įgytų ugdymo procese, nustatymas ir vertinimas atliekant praktiką logistikos firmose

Projekto Nr.

LLP-LdV-IVT-2008-LT 0099

Projekto pareiškėjas

Kauno taikomosios dailės mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla,Giovani per I’EuropaOnlus (Italija), Italijos Respublikinis automobilių registras „ACI“; internacionalinis pašto tinklas „ CamPost“ (Italija), „CityPostalService“ (Italija)

Projekto aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu 3 mūsų mokyklos logisto- ekspeditoriaus specialybės mokiniai ir 3 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokiniai vyko atlikti gamybinės praktikos į Italijos ReggiodiCalabria miesto įmones nuo 2010m. kovo 7d. iki 2010m. balandžio 4d.Projekto dalyviams buvo padengtos kelionės bei gyvenimas Italijoje išlaidos, išduoti praktikos atlikimo sertifikatai, italų kalbos kursų išklausymo pažymėjimai.


E mokymas ir E valdymas

Projekto pavadinimas

E-mokymas ir E-valdymas

Projekto Nr.

LLP-LdV-IVT-2008-LT 0099

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Šiaulių profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, SISTEMA TURISMO s.r.l. (Italija)

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

 • kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją;
 • patobulinti žinias nuotolinio mokymo, elektroniniųpaslaugų, projektų valdymo srityse;
 • perimti užsienio šalių patirtį dirbant su kompiuterinės grafikos programomis, susipažinti su platesnėmis interneto taikymo mokymo procese galimybėmis.

Projekto biudžėtas

6900 EUR


Mobilumo plėtra per verslumo gebėjimų ugdymą

Projekto pavadinimas

Mobilumo plėtra per verslumo gebėjimų ugdymą

Projekto Nr.

LT/05/PL/1/0896

Projekto pareiškėjas

Kauno ryšininkų mokykla

Projekto partneriai

2nd Teeof Drama (Graikija), ETIC - TechnicalSchoolofImageandCommunication (Portugalija), Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

Pagrindiniai tikslai:

 • Bendradarbiaujant su partneriais sudaryti optimalias sąlygas profesiniam bei geografiniam mokyklose rengiamų verslo specialybės moksleivių mobilumui;
 • Ugdyti verslo specialybės moksleivių verslumo gebėjimus;
 • Bendradarbiaujant su partneriais Graikijoje ir Portugalijoje ugdyti moksleivių gebėjimą įvertinti parengto verslo projekto įgyvendinimo galimybes realioje darbo vietoje ir gebėjimą dirbti virtualioje aplinkoje.
 • Bendradarbiaujant su partneriais Lietuvoje parengti mokomąją medžiagą verslumo ugdymui.

Projekto pradžia

2005-08-01

Projekto pabaiga

2006-11-01


Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje

Projekto pavadinimas

Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje

Projekto Nr.

LLP-LDV-IVT-2012-LT-0698

Projekto pareiškėjas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transport ir verslo paslaugų mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Kauno ryšininkų mokykla, ANTRIAN ANDREAS & ANDROULAKIS KON/NOS O.E (KEA), Graikiją, AC Traductores (Ispanija)

Projekto aprašymas

Projekto pagrindinis tikslas – kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės trečio kurso mokinių praktikos atlikimas ir darbo su informacinėmis technologijomis naudojamomis užsienio turizmo verslo įmonėse patirties įgyjimas. Mokiniai atlikdami praktiką Lietuvos verslo įmonėse iš dalies susipažįsta su informacinėmis technologijomis naudojamomis verslo įmonėse. Tikimės ir skatiname, kad mokiniai atlikę praktiką užsienio verslo įmonėse įgytų daugiau patirties bei pasisemtų idėjų verslui organizuoti ar plėsti Lietuvoje, taip pat galėtų palyginti informacines technologijas naudojamas skirtingose užsienio valstybėse ir Lietuvoje.

Projekte dalyvavo 12 mokinių, iš skirting profesinių mokyklų (po 2 mokinius iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Kauno ryšininkų mokyklos, Vilniaus geležinkelio transport ir verslo paslaugų mokyklos bei 6 mokiniai iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos). Mokiniai Graikijos ir Ispanijos turizmo verslo įmonėse atliko pusę gamybinės praktikos - 8 sav. pagal gamybinės praktikos programas.

Mokiniai atliko 8 savaičių praktiką užsienyje, vėliau likusias 7 gamybinės praktikos savaites atliko praktiką Lietuvos įmonėse ir organizacijose, kur turėjo galimybę palyginti bei tiesiogiai pritaikyti užsienyje įgytus įgūdžius. Mokinių praktika užsienyje buvo pripažinta mokyklų bei Prekybos pramonės ir amatų rūmų kaip dalis atliktos gamybinės praktikos. Mokinių praktika ir pasiekimai taip pat buvo įvertinti įmonių, kuriose jie atliko praktiką – jiems buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai. Priimančios organizacijos išdavė ir sertifikatus.


Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Prancūzijoje ir Italijoje, siekiant šių mokinių pilnos integracijos į sveikųjų visuomenę

Projekto pavadinimas

Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Prancūzijoje ir Italijoje, siekiant šių mokinių pilnos integracijos į sveikųjų visuomenę bei sėkmės profesinėje karjeroje

Projekto Nr.

LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773

Projekto pareiškėjas

Kauno taikomosios dailės mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – susipažinti su mokymo metodais ir priemonėmis, kurias naudoja Italijos ir Prancūzijos mokytojai mokant spec. poreikių mokinius, kaip vyksta ugdymo proceso organizavimas, spec. poreikių mokinių integracija su sveikais vaikais, su kokiomis problemomis susiduria ugdymo procese italai ir prancūzai. Planuojami projekto rezultatai – pasisemta patirties: individualizuojant ir diferencijuojant spec. poreikių (turinčių fizinę negalią) mokinių mokymą (-si); konstruojant individualaus spec. poreikių mokinio ugdymo(-si) planą (-us) (individualios programos modelis); organizuojant mokymą mokykloje, kaip vyksta inkliuzinis ugdymas ir ko reikia, kad jis vyktų; kaip klasėje dirbti su skirtingais vaikais; kokie darbo metodai naudojami dirbant su spec poreikių vaikais (mokymo(-si), partnerystės, administravimo).


Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei

Projekto pavadinimas

„Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei“

Projekto pareiškėjas

Kauno ryšininkų mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto biudžetas

11574 EUR

Projekto aprašymas

Kauno ryšininkų mokykla kartus su Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla planuoja organizuoti 12 profesijos mokytojų, dirbančių su kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniais, vienos savaitės stažuotes Portugalijoje ir Maltoje. Planuojama, kad dalyviai susipažins su tų šalių profesinėse mokyklose egzistuojančiomis modulinėmis programomis, išmoks jas rengti. Planuojamas projekto rezultatas - kompetencijos modulinių programų kūrime bei modulinės programos parengimas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokymui.


Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje

Projekto pavadinimas

„Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Kėdainių profesinio rengimo centras, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras, WisamarBildungsgesellschaftgemeinnutzigeGmbH (Vokietija)

Projekto finansavimui prašoma suma

10520 EUR

Projekto aprašymas

Projektas skirtas Lietuvos profesinio rengimo įstaigose dirbantiems transporto paslaugų ir logistikos srities profesijos mokytojams susipažinti su Vokietijoje taikomais profesinio mokymo metodais mokant transporto paslaugų ir logistikos srities mokinius. Projekto dalyviai išnagrinės Vokietijos darbdavių keliamus reikalavimus transporto paslaugų ir logistikos srities jauniems specialistams, susipažins su logistikos paslaugų sistema ir jos valdymu, išnagrinės transporto paslaugų ir logistikos srities profesinio mokymo procese naudojamas naujausias technologijas, turimą įrangą bei teorinio ir praktinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų  organizavimą. Projekte dalyvaujanti tarpinė organizacija iš Vokietijos jau ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su transporto paslaugų ir logistikos įmonėmis, profesinio mokymo įstaigomis, kurios didelį dėmesį skiria profesiniam rengimui, inovatyvių technologijų vystymui, naudojimui, valdymui praktinėje transporto paslaugų ir logistikos srities veikloje.

Projekto numatyti vizitai į Vokietiją padės projekto dalyviams geriau įvertinti transporto paslaugų ir logistikos srities mokymo programų (logisto ekspeditoriaus, lokomotyvo mašinisto, vagonų tikrintojo remontininko, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, automobilių mechaniko, automobilių kėbulų remontininko, automobilių elektromechaniko) turinį, supažindins su naujausiais pasiekimais transporto paslaugų ir  logistikos srities darbuotojų profesinio rengimo srityje, mokymo metodikomis, praktine patirtimi. Projekto dalyviai taip pat turės galimybę patobulinti/praplėsti savo bendrakultūrines žinias - profesinės užsienio kalbos (anglų arba vokiečių), Vokietijos istorijos bei geografijos. Ne mažiau svarbus dalykas - projekto dalyviai susiras kolegų Vokietijoje, su kuriais ateityje galės bendrauti, dalintis gerąja patirtimi bei naujausia metodine medžiaga.

Projekto metu pasiekti rezultatai bus labai svarbūs projekto dalyviams, nes po projekto pedagogai taps kompetentingesni savo sričių specialistai, integruos profesinio mokymo naujoves į transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų teorinį ir praktinį mokymą. Taip pat profesijos mokytojai, kurie dalyvaus projekte, pasidalins su kolegomis gerąja patirtimi, įgyta užsienyje, o tai paskatins kitus pedagogus būti aktyviais savo srities specialistais, domėtis, kaip pagerinti transporto paslaugų ir logistikos srities mokinių teorines ir praktinio mokymo pamokas. Šie projekto metu pasiekti rezultatai pagerins profesinio mokymo kokybę, populiarins profesinį mokymą ir projekte dalyvaujančias įstaigas visuomenės tarpe. Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų rengimas taps daug patrauklesnis ir įdomesnis mokiniams. Tam, kad projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai būtų ilgai naudojami po projekto pabaigos, projekto dalyviai parengs veiklų planus, kuriuose nurodys, kaip nuo kitų mokslo metų taikys Vokietijoje įgytą praktiką ir žinias, kaip atnaujins mokymo programas. Šie veiklų planai bus pristatyti kiekvienos siunčiančios įstaigos metodinių grupių susirinkimuose. Bus aptarta, kokios įtakos tai turės mokiniams ir visam ugdymo proceso organizavimui apskritai. Projekte nedalyvavusiems specialistams bus pasiūlyta konsultuotis su projekto dalyviais ir naudojantis jų gerąja patirtimi tobulinti teorinio mokymo ir praktinių užsiėmimų pamokas transporto paslaugų ir logistikos srities mokiniams.

Projekte numatytas vizitas į Vokietiją bus organizuojamas 2014 m. balandžio mėn.

Projekto pradžia

2013-07-01

Projekto pabaiga

2014-06-30


„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I-etapas)

Projekto pavadinimas

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“  (I etapas)

Projekto numeris

Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Projekto pareiškėjas

Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centras (LMNŠC)

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla. Visos bendradarbiaujančios mokyklos (švietimo įstaigos), taip pat Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Europos Sąjunga – Europos socialinis fondas (ES). 

Projekto aprašymas

Tikslas:

Siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Uždaviniai:

 • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ir įdiegti  ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose  ir profesinio mokymo įstaigose.

 

Dalyviai:

Numatyta, kad projekte dalyvaus beveik 2000 švietimo pagalbos specialistų (mokytojai, mokyklų psichologai, socialiniai pedagogai) iš 700 bendrojo lavinimo mokyklų ir 70 profesinio mokymo įstaigų. Parengti specialistai teiks ugdymo karjerai paslaugas 88 000 mokinių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir savivaldybių teritorijose įsteigtuose ugdymo karjerai centruose. Mokiniams bus teikiamos kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos, kurios skatins mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

 

Rezultatai:

Viena svarbiausių projekto veiklų - bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos mokymo programos ir metodinės priemonės švietimo pagalbos specialistams. 

Projekto pradžia

2010-05-03

Projekto pabaiga

2014-05-03

Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi​

Projekto pavadinimas

Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi

Projekto numeris

LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916

Projekto pareiškėjas

​Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

​Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto aprašymas

​Projekto metu 18 kompiuterijos srities profesijos mokytojai vyks į savaites stažuotes Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje kur galės tobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme, susipažinti su Europos profesinių centrų ir mokyklų darbo metodais. Projekte numatyti tarpiniai partneriai Training Vision Ltd. (Didžioji Britanija) ir Wasemar (Vokietija), kurie atsakingi už darbinių vizitų organizavimą.

Projekto tikslas - tobulinti profesinio mokymo specialistų iš 5 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme ir mokymesi, susipažinti su Vokietijos ir Jungtinės karalystės profesinių mokymo centrų ir mokyklų darbo metodais.

Planuojami projekto rezultatai:

1. 18 profesijos mokytojai susipažins su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgys praktinių žinių šioje srityje,

2. Susipažins su Vokietijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais,

3. Dalyviai įgys tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; užmegs asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais

4. Dalyviai susipažinti su Vokietijos, Jungtinės Karalystės kultūra,​ papročiais, tradicijomis;

5. Dalyviai patobulins savo profesines anglų kalbos žinias,

6. Dalyviai surinks fotografuotos/filmuotos medžiagos iš vizitų, susijusios su projekto tema ir tikslais,

8. Bus organizuoti teoriniai ir praktiniai įgytų žinių pristatymai, patirties pasidalinimai. Stažuotės metu įgytas kompetencijas ir žinias mokytojai naudos savo kasdieniniame darbe. Pagal poreikį bus organizuoti praktiniai užsiėmimai profesijos mokytojams, kurių metu bus praktiškai apmokyta dirbti su naujais interaktyvaus mokymo metodais.

9. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei.

Projekto pradžia

​2013-07-01

Projekto pabaiga

​2014-06-30


IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje

Projekto pavadinimas

IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje 

Projekto numeris

LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto aprašymas

​Projektas skirtas Lietuvos profesinių mokyklų pirminio profesinio rengimo IT srities specialybių (kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, elektroninės leidybos maketuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybių) III kurso mokiniams.

Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesinio rengimo įstaigose IT srities specialybių besimokantiems mokiniams įgyti profesinių įgūdžių užsienyje, susipažinti su IT srities specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika. Stažuotė užsienio įstaigoje suteiks mokiniams jų studijuojamos IT srities profesinių žinių ir praktinių įgūdžių kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo, darbo su duomenų bazėmis srityse. Mokiniai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, susipažins su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais, mokysis tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo, ugdys verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: mokiniai turės naujų IT srities teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo, darbo su duomenų bazėmis srityse; išmanys, kaip saugiai dirbti kompiuterine technika; žinos, kokie yra darbo etikos ir darbo kultūros reikalavimai; žinos IT naudojimo socialinius, etinius ir teisinius principus;  patobulins specialybės užsienio kalbos žinias; žinos, kokios IT naujovės yra naudojamos Europoje; mokiniai išsiugdys verslumo pagrindus ir turės bendravimo su klientais įgūdžių; prasiplės mokinių socialinis tinklas - jie įgys naujų draugų/kolegų užsienyje.

Projektas bus įgyvendinamas 2015 m. kovo-balandžio mėn. Ispanijoje ir Čekijoje.​

Projekto biudžetas

​29625 EUR​

Projekto pradžia

2014-07-01

Projekto pabaiga

​2015-05-31


​​Renkuosi sveikatą!​

Projekto pavadinimas

Renkuosi sveikatą!

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslas - skatinti Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenę (mokinius, mokytojus ir administracijos darbuotojus) propaguoti sveiką gyvenseną sportuojant ir sveikai maitinantis, atsisakant žalingų įpročių, keičiant gyvenimo būdą.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos novatoriškos ir įdomios veiklos, skatinančios projekto dalyvius daugiau sportuoti ir būti gryname ore, rinktis sveiką maistą ir patys jį pasigaminti, naudoti daugiau vandens. Projekto dalyviai taip pat turės galimybę pabendrauti su specialistais, propaguojančiais sveiką gyvenseną, aptars, kaip galima pakeisti gyvenimo būdą, atsisakyti žalingų įpročių. Visose projekto veiklose dalyviai turės aktyviai dalyvauti, mokytis naujų veiklų, bus skatinami ir mokomi prisiimti atsakomybę už savo sveikatos išsaugojimą ir gyvenimo būdo pasirinkimą.​

Projekto biudžetas

​7500 Lt

Projekto pradžia

​2014-09-01

Projekto pabaiga

​2014-12-31​


Sukurkime gražesnį rytojų!​

Projekto pavadinimas

Sukurkime gražesnį rytojų!

​Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

​Projekto aprašymas

​Projekto tikslas - skatinti Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus ir administracijos darbuotojus – aktyviai prisidėti prie švarios aplinkos kūrimo Vilniaus mieste; domėtis, kaip galima vykdyti taršos prevenciją ir ugdyti aplinkai draugišką gyvenimo būdą, kuris prisidėtų prie Vilniaus miesto kraštovaizdžio  išsaugojimo.

Projektas skirtas aktyvioms su aplinkosauga susijusioms veikloms, kurių metu VGTVPM bendruomenė gaus daug naujos ir aktualios informacijos, susijusios su aplinkosauga ir jos poveikiu gamtai bei žmogui. Projekto pagalba bus ugdomas projekto dalyvių aplinkosauginis sąmoningumas, bus išugdyti draugiški aplinkai įgūdžiai, o visa VGTVPM bendruomenė rūšiuos atliekas net ir pasibaigus projektui.

Šis projektas labai aktualus ir būtinas VGTVPM bendruomenei, nes įstaigoje iki šiol nebuvo vykdomos panašios iniciatyvos, o pagrindinė projekto dalyvių grupė – mokiniai – turi labai mažai informacijos apie aplinkosaugą ir jos reikšmę tiek gamtai, tiek žmogui. Didžioji dalis projekto dalyvių neturi jokių praktinių įgūdžių, susijusių su aplinkosauga ir taršos mažinimu. Projektas paskatins dalyviu sąmoningai ir atsakingai žiūrėti į aplinkosaugines problemas, VGTVPM bendruomenė būs motyvuota jas aktyviai spręsti kartu su kitais Vilniaus miesto gyventojais.​

​Projekto biudžetas

​4000 Lt

​Projekto pradžia

2014-09-01

​Projekto pabaiga

​2014-12-31


Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme​

Projekto pavadinimas

Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme

​Projekto numeris

NPJR-2014/10332

​Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai​

​Daugpilio vidurinė profesinė mokykla

​Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – atrasti ir pritaikyti naujus ir inovatyvius mokymo metodus profesinio mokymo procese. Projektas svarbus visoms profesinio mokymo įstaigoms, kurioms siekia padidinti profesinio mokymo populiarumą, plėtoti bendradarbiavimą su verslo atstovais, padidinti mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, patobulinti mokytojų profesines kompetencijas. Projekto rezultatas – bus parengta metodinė knyga apie inovatyvius mokymo metodus (CD laikmenoje).

​Projekto biudžetas

​8080 EUR

​Projekto pradžia

2014 m. rugpjūtis

​Projekto pabaiga

​2015 m. rugpjūtis


Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto pavadinimas

Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas

​Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000194

​Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

​Projekto partneriai

​Esmovia (Ispanija), Training Vision Ltd (dž. Britanija)

​Projekto aprašymas

​Projektu siekiama padėti geležinkelio transporto srities profesijos mokytojams ir mokiniams teoriškai ir praktiškai susipažinti su Dž Britanijos ir Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje tose šalyse ypatumais. Kadangi VGTVPM yra vienintelė profesinė mokykla, kuri Lietuvoje moko geležinkelio transporto srities specialistus, šios sritiems mokiniams ir mokytojams reikia susirasti kolegų ir įgyti patirties užsienyje, kad mokiniai lengviau integruotųsi į Lietuvos ir Europos darbo rinką, taptų savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi, geriau mokantys užsienio kalbą, o mokytojai galėtų atnaujinti geležinkelio transporto srities mokymo programas ir pradėtų taikyti naujus ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padidintų mokinių mokymosi motyvaciją ir populiarintų profesinį mokymą.

Projekte dalyvaus 4 geležinkelio transporto srities profesijos mokytojai ir 20 geležinkelio transporto srities mokinių. Priimantieji projekto partneriai iš Dž. Britanijos ir Ispanijos. 2 profesijos mokytojai stažuosis 1 savaitę Dž. Britanijoje, 2 profesijos mokytojai 1 savaitę stažuosis Ispanijoje. 10 mokinių kartu su lydinčiuoju mokytoju 2 savaites patirties semsis Dž. Britanijoje, o likusieji 10 mokinių kartu su lydinčiuoju mokytoju vyks į Ispaniją. Šis projektas - pirmoji galimybė geležinkelio transporto srities mokiniams įgyti patirties užsienyje, nes iki šiol buvo labai sudėtinga surasti priimančiuosius partnerius užsienyje, kurie sutiktų priimti mokinius praktikai.

Pagrindinis projekto tikslas - teoriškai ir praktiškai susipažinti su Dž. Britanijos ir Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje ypatumais.

​Projekto biudžetas

​40833 EUR​

Projekto pradžia

2014-08-01​

Projekto pabaiga

​2015-07-31​


Įgykime patirties užsienyje!​

Projekto pavadinimas

Įgykime patirties užsienyje!

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000347​

Projekto pareiškėjas

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

Kauno taikomosios dailės mokykla, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, M.E.P. Europrojects Granada (Ispanija), Zavod Za Novodobno Izobrazevanje (Slovėnija), Euroyouth (Portugalija)

Projekto aprašymas

​Tiek Lietuvos, tiek ES darbo rinkoje pastebima tendencija, jog nuolat didėja kompiuterinės grafikos projektavimo dizainerių ir kompiuterio organizacinės technikos operatoriaus specialybės kvalifikuotų ir kokybiškai dirbančių darbuotojų poreikis. Atsižvelgiant į šias darbo rinkos tendencijas ir darbdavių reikalavimus, Lietuvos profesinės mokyklos nusprendė prisidėti prie kvalifikuotų IT sektoriaus specialistų trūkumo sumažinimo - projekte dalyvaujančios Lietuvos profesinės mokyklos sudarys sąlygas kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialybės (Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla ir Kauno taikomosios dailės mokykla) ir kompiuterio ir organizacinės technikos specialybės (Panevėžio profesinio rengimo centras) mokiniams įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties užsienyje.

 

Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti sąlygas profesinio rengimo įstaigose  besimokantiems kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus ir kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniams įgyti praktinių profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

 

Projekto tikslai kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialybės mokiniams:

*susipažinti su kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika;

*įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties kompiuterinės grafikos, maketavimo technologijų, tinklapių kūrimo srityse;

*patobulinti profesinės užsienio kalbos žinias, susipažinti su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais;

*išmokti tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo;

*išsiugdyti kūrybiško ir kritinio mąstymo, verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

 

Projekto tikslai kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniams:

*susipažinti su kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialistų darbo specifika, naujovėmis ir darbo etika;

*įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties rengiant ir eksploatuojant kompiuterių tinklus, diegiant operacines sistemas, aptarnaujant kompiuterinę techniką.

*patobulinti profesinės užsienio kalbos žinias, susipažinti su šalies, kurioje vyks stažuotė, kultūra, tradicijomis, istorija, geografiniais ypatumais;

*išmokti tolerantiškumo, savarankiškumo, atsakingumo, punktualumo bei pareigingumo;

*išsiugdyti kūrybiško ir kritinio mąstymo, verslumo ir bendravimo su klientais įgūdžius.

 

Įgyvendinus projektą bus patenkinti šie projekto dalyvių (mokinių) poreikiai:

-mokiniai, pabaigę mokyklą, bus konkurencingesni darbo rinkoje ir lengviau susiras darbą;

-turės naujų studijuojamos specialybės teorinių žinių ir praktinių įgūdžių;

-išmanys, kaip saugiai dirbti su kompiuterine technika;

-žinos, kokie yra darbo etikos ir darbo kultūros reikalavimai;

-žinos IT naudojimo socialinius, etinius ir teisinius principus;

-patobulins specialybės užsienio kalbos žinias;

-žinos, kokios kompiuterinės grafikos projektavimo naujovės yra naudojamos Europoje;

-mokiniai išsiugdys verslumo, kūrybiško ir kritinio mąstymo pagrindus;

-turės bendravimo su klientais įgūdžių;

-prasiplės mokinių socialinis tinklas - jie įgys naujų draugų/kolegų užsienyje

-mokiniai taps tolerantiškesni, atsakingesni, pareigingesni, punktualesni;

-mokiniai suvoks, koks svarbus yra mokymasis visą gyvenimą ir išmoks planuoti savo profesinę karjerą.​

Projekto biudžetas

​41411 EUR

Projekto pradžia

2014-08-01

Projekto pabaiga

​2015-07-31​


Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

Projekto pavadinimas

Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000167

Projekto pareiškėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

• profesinio mokymo įstaigų ir verslo partnerystės kūrimas;

• dėmesys transporto ir logistikos sektoriui, kuriam trūksta kvalifikuotų specialistų;

• kvalifikacijų atitikimas darbo rinkos reikmėms;

• praktinio mokymo kokybės panaudojant sektorinius praktinio mokymo centrus gerinimas.

 

Projekte dalyvaus mokymo įstaigos, kurių bazėje kuriami SPC. Dalyvių skaičius - 7. Vizito trukmė - 5 d. Numatytas vienas

vizitas. Profesinio rengimo specialistai vyks į Ispaniją.

 

Projekto metu įgytos dalyvių žinios bei tarptautinė patirtis prisidės prie logistikos bei transporto sektoriaus mokymo programų

tobulinimo, jų įgyvendinimo kokybės ir atitikimo darbo rinkos poreikiams. Baigus naujas/atnaujintas mokymo programas jauni

žmonės turės rinkai reikiamas kompetencijas, o tai prisidės prie nedarbingumo mažinimo šalies mastu.​

Projekto biudžetas

​8540 EUR


Inovatyvių mokymo formų patirtis ES profesinio mokymo kontekste

Projekto pavadinimas

Inovatyvių mokymo formų patirtis ES profesinio mokymo kontekste 

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000282

Projekto pareiškėjas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla​

Projekto aprašymas

​Projekto tikslas – suteikti profesinių mokyklų darbuotojams (pedagogams) profesines žinias, įgūdžius ir reikiamus gebėjimus,

gerinant inovatyvių IKT panaudojimą profesinio mokymo proceso organizavime, užtikrinant jo prieinamumą didesnei jaunų žmonių grupei.

Mokyklos į stažuotes siųs po 4 dalyvius, kurie bus atrinkti kiekvienoje mokykloje pagal nustatytus reikalavimus. Dalyviai atliks darbo stebėjimą ES šalių profesinio mokymo įstaigose, siekiant pasiekti projekto tikslą.

Priimančiosios šalys – Prancūzija, Portugalija, Graikija ir Vokietija.

Į jas iš viso 16 mobilumo dalyvių vyks 4 srautais.

Projekto biudžetas

​20948 EUR


Šiuolaikinio mokytojo šūkis: "Asmeninis profesinis tobulėjimas!"

Projekto pavadinimas

Šiuolaikinio mokytojo šūkis: „Asmeninis profesinis tobulėjimas!”

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000293

Projekto pareiškėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams susipažinti su užsienio šalių mokymo įstaigose naudojamais mokymo metodais,

tobulinti profesines kompetencijas, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą, perimti

geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo ugdymo institucijose;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, suprasti, kas jo veikloje yra

tobulintina, kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių stoka ir į ką atsižvelgti planuojant profesinį tobulinimąsi;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, kelti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos

patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis.

 

Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą - profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame

būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės

praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus inžinerinės pramonės specialistus ir maksimaliai

priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.

 

Viso į vizitus užsienyje vyks 20 profesijos mokytojų (iš kiekvienos institucijos po 5), dirbančių pagal suvirintojo (2 mokytojai), elektros įrenginių elektromechaniko (1 mokytojas), automobilių kėbulų remontininko (3 mokytojai), automobilių elektromechaniko (8 mokytojai), kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus (5 mokytojai), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (1 mokytojas) mokymo programas.

 

Vizitų trukmė - 1 savaitė, nes toks laiko tarpas yra pakankamas ir būtinas dalyvių poreikiams tenkinti ir projekto tikslams įgyvendinti. Projekto dalyviai lankysis Austrijos, Prancūzijos, Čekijos, Vokietijos ir Italijos profesinio mokymo institucijose ir

verslo įmonėse​

Projekto biudžetas

​24060 EUR


Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje

Projekto pavadinimas

Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje

Projekto numeris

2014-1-LT01-KA102-000320

Projekto pareiškėjas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, ALVIT inovacijų mokymo centras, Iscom Formazione Modena centras, institutas „infeba“, Lycée Professionnel Gustave Flaubert mokykla, Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich agentūra

Projekto aprašymas

​Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą, supažindinant su kitose ES

šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe;

- išmokyti mokinius saugiai ir našiai dirbti su naujausia technika, modernia įranga, inovatyviomis technologijomis;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio

kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.

 

Projekto dalyviai – IVT grupė, pirminio profesinio rengimo lygmens baigiamojo kurso mokiniai, besimokantys kompiuterio ir

organizacinės technikos operatoriaus (13 mokinių), suvirintojo (8 mokiniai), elektros įrenginių elektromechaniko (10 mokinių),

automobilių kėbulų remontininko (18 mokinių), tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (3 mokiniai), automobilių

elektromechaniko (23 mokiniai) programas.​

Projekto biudžetas

​114223 EUR

 

Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas​​

Projekto pavadinimas

Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas​

Projekto numeris

VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

Projekto pareiškėjas

VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

Projekto partneriai

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Projekto aprašymas

​Šiandien technologinė pažanga reikalauja kvalifikuotų ir pagal šiuolaikiškas mokymo programas parengtų mokymo priemonių, o Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrai ir Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos turimos mokymo priemonės (toliau MP) transporto srityje tik dalinai tenkina šiuolaikinio technikos lygio ir kokybiško mokymo reikalavimus. Klaipėdos DRMC kartu su partneriais, gavus finansavimą iš ES fondų, parengs Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtas mokymo priemones ir išbandys modulines mokymo programas. Mokomosiose kompiuterinės programose numatyta: kursų medžiaga su interaktyviais paveikslais, video, Flash technologijos animacija su įgarsinimu, savikontrolės klausimai, užduotys, testai, pagal kuriuos besimokantieji įvertins savo žinias. Įdiegus naujas mokymo priemones bus organizuojami bandomieji mokymai.

Mokymuose dalyvaus pareiškėjo ir partnerių įstaigų mokiniai. Šios naujai parengtos mokymo priemonės bus naudingos, nes suteiks kokybiškesnes mokymo studijas ir bus pasiektas geresnis mokymosi rezultatas. Mokymo priemonės bus atnaujinamos pagal poreikį, pasikeitus teisės aktams ar atsiradus techninėms naujovėms, nereikalaujant didelių kaštų.

Investavus į teikiamų paslaugų kokybę, centrų veikla taps ekonomiškai gyvybingesnė, patrauklesnė vartotojams, labiau atitiks šalies ūkio poreikius. Bus sukurta patraukti mokymosi aplinka, įdiegtos inovatyvios profesinio mokymo ir mokymosi priemonės, vystomas ir užtikrinamas pažangios mokymo sistemos prieinamumas. 

Projekto biudžetas

​2718926,50 LT

Projekto pradžia

2012-07-11

Projekto pabaiga

​2014-07-11​


Profesionalus geležinkelietis

Projekto pavadinimas

Profesionalus geležinkelietis

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013068

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​EPD – European Projects Development (Portugalija), IEC TEMIS (Ispanija), PIKC „Rigas Valsts Tehnikums“ (Latvija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – teoriškai ir praktiškai susipažinti su Latvijos, Portugalijos, Ispanijos geležinkelio transporto sistema ir darbo geležinkelio transporto sektoriuje ypatumais.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes, kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi , tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties.

Projekto biudžetas

​50914,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje

Projekto pavadinimas

Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013066

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Euroyouth Portugal (Portugalija), Wisamar Bildungsgesellschaft (Vokietija), ESMOVIA (Ispanija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems transporto ir logistikos srities mokiniams įgyti profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes (kartu su lydinčiu mokytoju), kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi, tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties. Projekto dalyviai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, išmoks planuoti savo profesinę karjerą, žinos, kokie yra darbo etikos reikalavimai užsienyje.

Projekto biudžetas

​50089,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Profesionalus IT specialistas​​​​

Projekto pavadinimas

Profesionalus IT specialistas

Projekto numeris

2015-LT01-KA102-013067

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Alytaus profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno informacinių technologijų mokykla, M. Rimkevičaitės technologinė mokykla, Nebud Obet (Čekija), Wisamar Bildungsgesellschaft (Vokietija), IEC TEMIS (Ispanija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems IT srities mokiniams įgyti profesinių įgūdžių ir naujų teorinių žinių užsienyje.

Projekto dalyviai vyks į 2 savaičių stažuotes (kartu su lydinčiu mokytoju), kurių metu gaus ne tiks profesinės patirties, bet ir susipažins su užsienio šalies, kurioje lankosi, tradicijomis, papročiais, kultūra, susiras naujų draugų užsienyje, taps tolerantiškesni, turės darbo tarptautinėje komandoje patirties. Projekto dalyviai taip pat patobulins profesines užsienio kalbos žinias, išmoks planuoti savo profesinę karjerą, žinos, kokie yra darbo etikos reikalavimai užsienyje.

Projekto biudžetas

​65508,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-06-01

Projekto pabaiga

​2016-05-31


Įgyvendinami projektai

Let‘s unify IT!

Projekto pavadinimas

Let‘s unify IT!

Projekto numeris

2015-LT01-KA202-013479

Projekto pareiškėjas

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Projekto partneriai

​Tallinna Polutehnikum (Estija), IES LA SENIA (Ispanija), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija), Zespol Szkol nr 5 im. Karola Brzostowskiego (Lenkija), AEVA – EPA (Portugalija)

Projekto aprašymas

​Pagrindinis projekto tikslas – sukurti bendrą IT srities mokymo programą, kuri būtų naudojama daugelyje ES šalių. Vieninga mokymo programa padės projekte dalyvaujančioms institucijoms ir kitoms švietimo įstaigoms, besidominčioms IT sritimi, lengviau vykdyti IT specialistų mokymą bei organizuoti tarptautines praktikas, stažuotes, taikyti ECVET mokymo procese.

Projekto biudžetas

​102035, 00 EUR

Projekto pradžia

​2015-09-01

Projekto pabaiga

​2017-08-31


Coding Skills Development Using Robotics for Young Europeans

Projekto pavadinimas

Coding Skills Development Using Robotics for Young Europeans

Projekto numeris

2015-LT01-KA202-013501

Projekto pareiškėjas

​UAB „Baltic Orbis“

Projekto partneriai

​Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija)

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – organizuojant tarptautinius mokymus IT mokytojams plėtoti programavimo įgūdžius ir naudoti juos mokymo procese.

Šiuo projektu siekiama:

 • Plėtoti struktūruotą mąstymą naudojant programavimo įgūdžius.
 • Naudoti robotikos pagrindus, Siekiant ugdyti loginį-dedukcinį, algoritminį mąstymą;
 • Keistis gerąja patirmi tarp mokytojų, kurie dirba profesinio mokymo institucijose.

Projekto biudžetas

​252260,00  EUR

Projekto pradžia

​2015-09-01

Projekto pabaiga

​2017-08-31


PASKUTINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS DAUGPILYJE
        2017 m. gegužės 15-16 dienomis Daugpilyje Latvijoje vyko paskutinis Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių plėtojimas naudojant robotiką“ 2015-1-LT01-KA202-013501  partnerių susitikimas. Iš VGTVPM vyko mokytojai Jevgenij Chomaniuk, Marina Kolesničenko ir Gimnazijos skyriaus vedėja Ilona Venčkauskaitė.
      Susitikimo metu partneriai dalinosi įgyvendintų veiklų patirtimis, pristatė, kaip sekasi robotikos užsiėmimai mokyklose, kiek jau yra padaryta rengiant metodinę medžiagą norintiems vykdyti robotikos užsiėmimus. Taip pat buvo aptarta viso projekto eiga, baigiamieji darbai ir galimas tolimesnis bendradarbiavimas.
 
TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE
         016 m. gegužės 12-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko antrasis ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projekto "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas.
       Visų projekto partnerių atstovai susitiko Escola Secundaria de Loule mokykloje, kur susipažino su Portugalijos profesinio mokymo sistemos naujovėmis, aptarė projekto įgyvendinimo eigą, perspektyvas, artimiausius darbus.
 

ROBOTIKOS-PROGRAMAVIMO MOKYMAI PORTUGALIJOJE
          2016 m. gegužės 2-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko IT srities specialistų robotikos-programavimo mokymai pagal ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projektą "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501.
        Tarptautiniuose mokymuose dalyvavo 7 VGTVPM Mokytojai: Edita Taleikytė, Aleksandra Balsienė, Birutė Parnarauskienė, Marina Kolesničenko, Jevgenij Chomaniuk, Adomas Pakalnis, Vytautas Lapinskas.
  
TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE
         2015 m. spalio 15-16 d. Vilniuje įvyko ERASMUS+ programos Strateginių partnerysčių projekto "Jaunų europiečių kodavimo įgūdžių plėtra naudojant robotus" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UAB „Baltic Orbis“ (Lietuva), Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklo (Lietuva), Elektrėnų profesinio mokymo centro (Lietuva), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija) atstivai.  Susitikimo metu aptartas projekto įgyvendinimo planas, susipažinta su "LEGO" mokymo sistema, ilgai diskutuota, kuri programavimo kalba tinkamiausia sėkmingam projekto įgyvendinimui ir labiausiai suprantama projekto dalyviams. Visi susitikimo dalyviai taip pat lankėsi "Robotikos akademijoje" Vilniuje. Buvo nutarta, jog kitas projekto partnerių susitikimas vyks 2016 m. gegužės mėn. Portugalijoje.
        Pagrindinis projekto tikslas – tarptautinis IT srities mokytojų mokymas naudoti robotiką kaip pagrindinį programavimo (kodavimo) mokymo pagalbininką. Projektas taip pat skatins jaunuolių kompiuterinio programavimo ir struktūruoto mąstymo įgūdžius, o robotikos naudojimas padės mokymesi naudoti loginį-dedukcinį ir algoritminį mąstymą.
         Projekto koordinatorius – UAB „Baltic Orbis“.
      Pagrindinė tikslinė projekto grupė – IT srities arba programavimo (kodavimo) profesinių mokyklų mokytojai.

Aktualūs dokumentai

Dokumentai

Kaip ugdyti Z kartos mokinius?

ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekto „Susivienykime IT“ partnerių susitikimas.  sklaidai_Portugalijaidocx.pdf 

ERASMUS+ projektą „Patirtis – geriausias mokytojas“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022810 sklaida_Vokietija.pdf Stažuotės Leipcige ataskaita.pptx

ERASMUS+ projekto „IT praktinių įgūdžių tobulinimas Europos šalių įmonėse“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022867 sklaida_Valencija.pdf 

ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projekto "Suvienykime IT" Nr. 2015-1-LT01-KA202-013479  Ispanija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Portugalijoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068  Presentation1.pptx

Mokini ų mobilumo projektų sklaidos konferencija Konferencijos2.pdf

Informacija apie geležinkelio transporto specialybių mokinių stažuotę Portugalijoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068 sklaida-Portugalija.pdf

Tarptautiniai robotikos-programavimo mokymai Portugalijoje  Robotika.pdf

Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje sklaida.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklai dos konferencijos programa  Programa2.pdf

Informacija apie geležinkelio transporto specialybių mokinių stažuotes Rygoje ir Barselonoje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus geležinkelietis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013068 sklaida-Barselona-Ryga.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Tenerifėje pagal ERASMUS+ projektą „Profesionalus IT specialistas“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067  sklaida-Tenerife.pdf

Skelbiama atranka dėl mokymų Portugalijoje atranka-portugalija.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencija Konferencijos.pdf

Projekto partnerių susitikimas Taline Talinas.pdf

Kviečiame dalyvauti mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencijoje konferencija_proj_sklaida.pdf Programa_proj_sklaida.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Ispanijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066   sklaida-Ispanija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Ispanijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066  sklaida-Portugalija.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Čekijoje pagal ERASMUS+ projektą Profesionalus IT specialistas“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067 sklaida-Ostrava.pdf

Informacija apie tarptautinį projekto parnerių susitikimą Vilniuje pagal projektą Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501

sklaida.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Vokietijoje pagal ERASMUS+ projektą Profesionalus IT specialistas“ Nr. Nr. 2015-1-LT01-KA102-013067 sklaida-leipcigas.pdf

Informacija apie mokinių stažuotę Vokietijoje pagal Erasmus+ projektą „Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013066 sklaida-Vokietija.pdf

Metodinė medžiaga, parengta įgyvendinant projektą „Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme“ Nr. NPJR-2014/10332  1-E-Class_ENG.pdf1-E-Class_LV.pdf 2-innovative-methods-ENG.pdf 2-innovative-methods-LT.pdf3-Tecnilab-ENG.pdf 3-Tecnilab-LV.pdf 4-Innovative-met-LT-ENG.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sinergija rengiant transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikuotus darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000167  informacija.pdf

Informacija apie mokinių ir mokytojų stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000194  Valensija.pdf valensija-mok.mp4 

Informacija apie stažuotę Čekijoje pagal projektą „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“ 

Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850  Cekija.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850  ispanija-pristatymas.pdf

Informacija apie stažuotę Portugalijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Lisabona.pdf Praktika Portugalijoje.pdf

Informacija apie stažuotę Ispanijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Granada.pdf

Informacija apie stažuotę Vokietijoje pagal projektą „Įgykime patirties užsienyje!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000347 

Leipcigas.pdf

Informacija apie mokinių i rmokytojų stažuotę Dž. Britanijoje pagal projektą „Geležinkelio transporto specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000194  

dz.britanija-mokiniai.pdf UK-mokytoju.pdf

Informacija apie stažuotę Prancūzijoje pagal projektą „Šiuolaikinio mokytojo šūkis „Asmeninis profesinis tobulėjimas!“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000293  Ruanas.pdf

Mokinių stažuotė Prancuzijoje pagal projektą „Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000320 

Prancuzija.pdf

Mokinių stažuotė Suomijoje pagal projektą „Praktinių gebėjimų ugdymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000320  

suomija-mokiniai.pdf

Stažuotė Kretoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Kreta.pdf

Stažuotė Prancūzijoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Prancuzija.pdf

Stažuotė Vokietijoje pagal projektą „Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282  Vokietija.pdf

Stažuotė Dž. Britanijoje pagal projektą „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“

Nr. LLp-LDV-VETPRO-2013-LT-0916  Liverpulis.pdf

Informacija apie stažuotę Tenerifėje pagal projektą „Kompiuterinio projektavimo operatorių stažuotė Europoje“ 

Nr. LLP-LVD-IVT-2013-LT-0856  Tenerife.pdf

Informacija apie stažuotę Maltoje pagal projektą „Kompiuterinio projektavimo operatorių stažuotė Europoje“ 

Nr. LLP-LVD-IVT-2013-LT-0856  malta.pdf

Mokinių ir mokytojų sklaidos konferencija sklaidos renginys.pdf

Mokytojų mobilumo projektų sklaidos konferencija SKLAIDOS KONFERENCIJA-mokytoju.pdf

Mokinių mobilumo projektų sklaidos konferencija  SKLAIDOS KONFERENCIJA.pdf

Tarptautinė konferencija „Innovative teaching methods in vocational training" konferencijos-programa.pdf

Vizitas Suomijoje  STAŽUOTĖ SUOMIJOJE.pdf

Vizitas Daugpilyje pagal Nordplus Junior programos projektą „Inovatyvūs mokymo metodai profesiniame mokyme“

Nr. NPJR-2014/10332 VIZITAS DAUGPILYJE.pdf

Įvyko projekto „Sukurkime gražesnį rytojų“ apskritojo stalo diskusija DISKUSIJA.pdf

Kursai „Vegetariški patiekalai“ (darbuotojų grupė) vegetariski kursai.pdf

Išleistas projekto „Sukurkime gražesnį rytojų“ lankstinukas. lankstinukas aplinkosaugai Gintarė ir Akvilė.pdf

„Kursai „Vegetariški patiekalai“ (mokinių grupė) vegetariski kursai.pdf

Įspūdžiai po stažuotės Anglijoje Liverpulis.pdf

Įspūdžiai po stažuotės Portugalijoje portugalija.pdf

Aplinkosauginio  švietimo  projekto  „Sukurkime  gražesnį  rytojų“ apskritojo stalo diskusija 

kvietimas aplinkosauga.pdf

Tarptautinė nerūkymo diena nerukymo diena.pdf

Protų mūšis "Renkuosi sveikatą" skelbimas.pdf

VGTVPM atstovai dalyvavo aplinkosauginio švietimo konferencijoje konferencija.pdf

Atliekų rūšiavimo konkurso „Aš draugiškas aplinkai“ apdovanojimai apdovanojimai.pdf

Apdovanoti iniciatyvos „Ruduo su dviračiu“ nugalėtojai apdovanojimai.pdf

Skelbiame atliekų rūšiavimo konkurso „Aš draugiškas aplinkai“ rezultatus SVEIKINAME.pdf

Skelbiame iniciatyvos „Ruduo su dviračiu“ nugalėtojus SVEIKINAME.pdf

Edukacinė pamokėlė „Saugokime gamtą“ edukacine-pamoka.pdf

Įspūdžiai po protų mūšio „Aplinkosauga ir aš“ aprasymas_protu musis.pdf

Vyks protų mūšis „Aplinkosauga ir aš“ aplinkosauga ir aš.pdf

„Šokių popietės“ akimirkos sokiu-popiete.pdf

ŠOKIŲ POPIETĖ sokiu popiete.pdf

„Šiaurietiško ėjimo“ popietė SEP.pdf

Ekskursija į VU botanikos sodą Kairėnuose Ekskursija

VGTVPM bendruomenė dalyvavo iniciatyvoje „Švaresnis Vilnius“ Švaresnis-Vilnius

Skelbiamas kūrybinis konkursas „Ką man reiškia aplinkosauga?“ Ką man reiškia aplinkosauga

Kviečiame dalyvauti atliekų rūšiavimo konkurse  „Aš draugiškas aplinkai“ skelbimas-konkursas

Kviečiame dalyvauti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Sukurkime gražesnį rytojų!” iniciatyvoje “Ruduo su dviračiu”. RUDUO SU DVIRAČIU

Skelbiamas projekto „Sukurkime gražesnį rytojų!“ veiklų grafikas. Kviečiame sekti skelbimus ir aktyviai dalyvauti veiklose!veiklu-grafikas

Prasidėjo mokymo priemonės „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“ mokymai mokytojams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-11

Prasidėjo interaktyvios 3D grafikos metodinės priemonės mokymai geležinkelio transporto srities mokytojams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-09

Prasidėjo mokymo priemonės „Traukinio valdymas realiame Lietuvos geležinkelių kelio ruože“ mokymai mokiniams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-05

Prasidėjo interaktyvios 3D grafikos metodinės priemonės mokymai mokiniams. Daugiau informacijos prisegtame dokumente mokymai-2014-06-03

2014 m. gegužės 27 d. 103 kab. 14.30 val. įvyks mobilumo projektų sklaidos konferencija. Konferencijos programą rasite prisegtame dokumente. PROGRAMAKONFERENCIJA

Projekto  „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909  dalyviai išvyko į stažuotę Vokietijoje. Išsamesnė informacija pateikta prisegtame dokumente

Skelbiama atmintinė projekto  „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 dalyviams. Informaciją rasite prisegtame

dokumente

Skelbiama projekto „„Modulinės mokymo programos pritaikymas kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybei“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0877 dalyvių atranka. Išsamesnė informacija prisegtame dokumente

Skelbiama projekto „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 dalyvių atranka. Išsamesnė informacija prisegtamedokumente

Pradedamas įgyvendinti Leonardo da Vinči programos projektas „Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909 Nuoroda.

2013 m. rugsėjo 24 – spalio 1 d. Laura Žarskienė ir Giedrė Beivydaitė Jarašūnienė dalyvavo projekte „Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Italijoje ir Prancūzijoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773 ir lankėsi Italijoje. Išsamesnę informaciją rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013-06-10 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje įvyko mobilumo projektų sklaidos konferencija. 

Išsamesnę informaciją apie renginį rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013 m. birželio 10 d. 10.30 val. 103 kab. įvyks įgyvendintų mobilumo projektų sklaidos konferencija. Konferencijos darbotvarkę rasite prisegtame dokumente. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos apie konferenciją dokumentas.

Ilona Venčkauskaitė ir Aleksandra Balsienė 2013 m. gegužės mėn. Lankėsi Prancūzijoje pagal Leonardo da Vinci projektą “Spec. poreikių mokinių ugdymo ypatumai Italijoje ir Prancūzijoje, siekiant šių mokinių pilnos integracijos į sveikųjų visuomenę bei sėkmės profesinėje karjeroje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0773.

Daugiau informacijos apie vizitą rasite prisegtame dokumente. dokumentas.

2013 m. gegužės 5-11 d. mokytojos Asta Alkimavičiūtė ir Birutė Parnarauskienė dalyvavo dalykinėje kelionėje į Latviją, Daugpilio miestą. Kartu pagal šį projektą vyko Jelena Bulygina ir Sonata Vančauskienė iš Šiaulių profesinio rengimo centro, Kęstutis Viselga ir Irena Kastantinavičienė iš Alytaus profesinio rengimo centro, Mindaugas Yčas ir Genė Armonavičienė iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bei Edita Mačionienė ir Aldona Ablašinskienė iš Kauno ryšininkų mokyklos.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente  dokumentas.

2013 m. balandžio 16 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje lankėsi svečiai iš Čekijos.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente dokumentas.

2013 m. balandžio 14 d. Vilniaus geležinkelio ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jeronimas Mikiparavičius ir anglų kalbos mokytoja Rosita Žukauskaitė kartu su dar 8 profesinio mokymo specialistais dalyvavo Leonardo da Vinci programos projekte „IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese“ Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0718 ir lankėsi Italijoje, Florencijos mieste.

Daugiau informacijos apie vizitą rasite prisegtame dokumente dokumentas.

2013 m. balandžio 8-14 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos atstovais įgyvendindami Nordplus programos projektą “Mokytojų mobilumas Baltijos šalyse” Nr. JR-2012_1a-28789 lankėsi Daugpilio valstybinėje techninėje mokykloje.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente  dokumentas.

Šių metų kovo 27 dieną Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) pakvietė daugiau nei 150 visų švietimo sektorių atstovų, įgyvendinančių Mokymosi visą gyvenimą programos projektus ir dalyvaujančių mobilumo veiklose, į Europos piliečių metams skirtą konferenciją „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos projektų vadovė Dovilė Šliuželytė taip pat dalyvavo šioje konferencijoje.

Susipažinti su konferencijos medžiaga galite ŠMPF interneto svetainėje adrese:

http://www.smpf.lt/lt/renginiai/fondo_renginiai/ivyko_europos_pilieciu_metams_skirta_konferencija_europos_pilietis_aktyvus_mobilus_ir_besimokantis_visa_gyvenima_

2013 m. kovo 4-10 d. 2 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugos mokyklos darbuotojos Vaida Bikulčienė ir Ina Stankaitienė kartu su dar 8 profesinio mokymo specialistais dalyvavo Leonardo da Vinci programos projekte „IT inovacijų taikymas profesinio mokymo procese“ Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0718 ir lankėsi Granados mieste (Ispanija).

Išsamesnę informaciją apie mobilumo vizitą rasite prisegtame dokumente dokumentas. 


Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-25 15:15