Profesijos mokymo programos

Profesijos mokymo programos


Kompiuterinės įrangos derintojas (mokymosi trukmė po 12 klasių 1,5 m.)

Programa
Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose IRT, bei teikti kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.
Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gauna jo baigimo patvirtinimo dokumentą.
Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas. Įgijęs šią kvalifikaciją asmuo gali dirbti tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, teikti specifines IT paslaugas arba atlikti bendro pobūdžio aptarnavimo darbus.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams skirtas programas, išmano kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, parametrus ir veikimo principus, kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinkle, išmano kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir užtikrina saugumą, atlieka IT sistemų derinimo bei remonto darbus.
Pasirenkamosios kompetencijos
Moka kurti tinklalapius, administruoti kompiuterinį tinkle, taikyti pagrindines programavimo kalbos funkcijas užduočių sprendimui.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalba; skaitmeninio raštingumo; mokymosi ir problemų sprendimo; socialinio ir pilietinio sąmoningumo; iniciatyvumo, verslumo, lyderystės; tvarios plėtros palaikymo; sveikatos tausojimo ir darbo saugos; komandinio darbo; kritinio mąstymo; profesinės etikos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, taikomosios programos, kompiuterių derintojo programinė įranga, kompiuterių įrangos aparatinė dalis, kompiuterių periferiniai įrenginiai, kompiuterinių tinklų technologijos, kompiuterinių tinklų funkcionavimas ir saugumas, IT sistemos ir produktai, IT sistemų aptarnavimas, įvadas į darbo rinką, tinklalapių kūrimas, tinklų administravimas, programavimo pagrindai, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas.

Logisto ekspeditorius (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,3 m., po 12 klasių 1 m. )

Programa
Modulinė logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa skirta rengti logistus, gebančius planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.
Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.
Įgijusieji logisto ekspeditoriaus profesiją dirba transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, transporto padaliniuose. Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje dažniausiai pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios (personalinės) įmonės.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas, logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas, biuro techniką, parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais, įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką, pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba, nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą, organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje, geba vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus, nuvežti į vietą pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius, kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo režimą, rengti krovinių vežimo dokumentaciją.
Pasirenkamosios kompetencijos
Moka naudoti asmeninio pardavimo techniką, priimti, sandėliuoti, išduoti ir apskaityti prekes, planuoti ir vykdyti materialiųjų srautų judėjimo srautą gamybos procese.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimas užsienio kalba, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis ir problemų sprendimas; socialinis ir pilietinis sąmoningumas; iniciatyvumas ir verslumas; tvarios plėtros palaikymas; sveikatos tausojimas ir darbo sauga; komandinis darbas; kritinis mąstymas; profesinė etika.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į logisto ekpeditoriaus profesiją, informacinės komunikacinės technologijos, vežėjo ir transporto parinkimas, krovinio ruošimas gabenimui, profesinės užsienio kalbos pagrindai, ekspedicija ir draudimas, muitinės procedūros, kelių transporto teisės pagrindai, ypatingų krovinių transportavimas, krovinių gabenimo režimai, krovinių vežimo dokumentacija, gamybos procesai, asmeninis pardavimas, krovinių sandėliavimas, saugumo elgesys ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimas.

Multimedijos paslaugų teikėjas (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,3 m., po 12 klasių 1 m. )

Programa
Modulinė multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programa skirta parengti multimedijos paslaugų teikėjus, išmanančius kompiuterinės grafikos darbą, dvimatę ir trimatę animaciją, vaizdo ir garso medžiagos kūrimą, redagavimą, montažą. Įgiję multimedijos teikėjo kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose. 
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas, taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius, pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką, redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą, kurti, montuoti ir taikyti garso takelį.
Pasirenkamosios kompetencijos
Projektuoti, kurti ir administruoti tinklalapius, valdyti informacinių sistemų saugumo priemones, programuoti nesudėtingas programas, kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams, pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis, matematinių gebėjimų ir pagrindinių gebėjimų mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninio raštingumo, mokymosi mokytis, socialinių ir pilietinių gebėjimų, iniciatyvos ir verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, piešimo pagrindai, grafinio dizaino pagrindai, fotografija, kompiuterinė grafika, animacija, vaizdo technologijos, garso technologijos, įvadas į darbo rinką, tinklalapių kūrimo pagrindai, kibernetinė sauga, programavimo pagrindai, mobiliųjų aplikacijų kūrimas, taikomoji programinė įranga, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimas.

Kompiuterių tinklų derintojas (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,3 m., po 12 klasių 1 m. )

Programa
Modulinė kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį kompiuterių tinklo darbą bei gebanti dirbti įmonėse, kuriose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa suteikia kompiuterių tinklų veiklos skirtingų procesų kompetencijas. Kompiuterinių tinklų veiklos procesai:  nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninės sąlygos, duomenų modelių derinimas, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimas, kibernetinės saugos taikymas, naujų darbo vietų įrengimas, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūra, tinklo duomenų srautų stebėjimas. 
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, derinti įvairias operacines sistemas, parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinkle, stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis, planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus, valdyti informacinių sistemų saugumo priemones, naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.
Pasirenkamosios kompetencijos
Geba projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius, programuoti nesudėtingas programas, pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis, matematinių gebėjimų ir pagrindinių gebėjimų mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninio raštingumo, mokymosi mokytis, socialinių ir pilietinių gebėjimų, iniciatyvos, verslumo, lyderystės, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, aparatinė kompiuterių įranga, operacinės sistemos, duomenų perdavimo tinklų derinimas, tinklų funkcionavimo valdymas, kompiuterių į tinklą diegimas, informacinių sistemų saugumo priemonių valdymas, duomenų bazių ir jų valdymo sistemų naudojimas, įvadas į darbo rinką, tinklalapių kūrimo pagrindai, programavimo pagrindai, taikomųjų programų naudojimas.

Traukinio mašinistas (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m.)

Programa
Modulinė traukinio mašinisto profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą traukinio mašinistą, gebantį valdyti traukinius, atlikti lokomotyvo priėmimo ir pridavimo darbus.
Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Gebės atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdyti ir eksploatuoti traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose; atlikti traukos riedmenų priežiūrą.
Pasirenkamos kompetencijos
Mokės valdyti traukos riedmenų eksploatavimo procesus, taip pat atlikti riedmenų traukos skaičiavimus, traukos riedmenų eksploatacinių medžiagų poreikio ir sąnaudų skaičiavimą.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo, verslumo, lyderystės, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, traukos riedmenų mechaniniai įrenginiai, traukos riedmenų elektros įrenginiai, traukos riedmenų valdymas, praktinis traukos riedmenų eksploatavimas ir valdymas, įvadas į darbo rinką.

Suvirintojas (mokymosi trukmė po 10 klasių 3 m., po 12 klasių 2 m.)

Programa
Modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.
Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Mokymo moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių interesus ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) nurodymus parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidžia asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir kvalifikaciją kelti bet kurioje LR ar ES šalių mokymo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti šias paslaugas. 
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais, paruošti vamzdžių detales, pagal brėžinius surinkti pusgaminius ir gaminius bei taikyti vamzdžių suvirinimo technologiją, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalba, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, tvarios plėtros palaikymo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, savarankiškumo, atsakingumo.
LTKS III kvalifikacijos lygio atskirų modulių asmuo gali mokytis ir turėdamas tik pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, bet norėdamas baigti programą ir įgyti visą kvalifikaciją, asmuo, neturintis bendrojo vidurinio išsilavinimo, turi jį įgyti lygiagrečiai besimokydamas iki kvalifikacinio egzamino.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, pasirengimas lydomojo suvirinimo darbams, rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, rankinis lankinis plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plaziniu pjovimo būdais, pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, bagiamasis, įvado į gamybą, modulis, rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas, aliuminio ir jo lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimas.

Žiniatinklio programuotojas (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m.)

Programa
Modulinė programa skirta parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi kurti internetinius puslapius ir jiems skirtas taikomąsias programas.
Modulinės programos paskirtis - sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas kvalifikuotam žiniatinklio programuotojui, turinčiam fundamentinių žinių apie pagrindines programavimo kalbas, gebančiam jas pritaikyti projektuojant ir kuriant taikomąsias programas žiniatinkliams.
Būsimo darbo ypatumai
Įgiję kvalifikaciją absolventai galės atlikti internetinių puslapių projektavimo, kūrimo ir administravimo darbus, taikyti objektinio programavimo technologiją, naudotis web platformomis, atlikti nesudėtingus tinklalapių testavimo darbus rankiniu ir automatiniu būdu, talpinti internetinėje parduotuvėje  dinaminės vartotojo sąsajos Android programas, optimizuotas mobiliesiems įrenginiams, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones. 
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Gebės eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas, naudoti nesudėtingas reliacines duomenų bazes, projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius, kurti ir vykdyti nesudėtingus tinklalapių testavimo darbus rankiniu ir automatiniu būdu, taikyti logines funkcijas programavime, taikyti objektinio programavimo technologiją kuriant internetinius puslapius su pritaikyta programavimo kalba, kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliesiems įrenginiams, valdyti informacinių sistemų saugumo priemones.
Pasirenkamosios kompetencijos
Gebės taikyti Python programavimo kalbą kuriant internetines svetaines, pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, kurti programinę įrangą, projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją, valdyti ir organizuoti atliekamą programinio kodo kūrimą, pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis, matematinių gebėjimų ir pagrindinių gebėjimų mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninio raštingumo, mokymosi mokytis, socialinių ir pilietinių gebėjimų, iniciatyvos ir verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, nesudėtingų reliacinių duomenų bazių naudojimas, tinklalapių kūrimo pradmenys, tinklalapių rankinis ir automatinis testavimas, programavimo pagrindai, objektinis programavimas PHP, taikomasis programavimas JAVA, kibernetinė sauga, įvadas į darbo rinką, Phyton programavimas, grafinis dizainas, kompiuterinė grafika, programinės įrangos kūrimas projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją, savo paties atliekamo programinio kodo kūrimo organizavimas ir valdymas, taikomoji programinė įranga, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas.Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-09 14:59