Profesijos mokymo programos

Profesijos mokymo programos


Traukinio mašinistas (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m., tęstinis 6 mėn.)

Programa
Modulinė traukinio mašinisto profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą traukinio mašinistą, gebantį valdyti traukinius, atlikti lokomotyvo priėmimo ir pridavimo darbus. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Gebės atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdyti ir eksploatuoti traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose; atlikti traukos riedmenų priežiūrą.
Pasirenkamos kompetencijos
Mokės valdyti traukos riedmenų eksploatavimo procesus, taip pat atlikti riedmenų traukos skaičiavimus, traukos riedmenų eksploatacinių medžiagų poreikio ir sąnaudų skaičiavimą.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo, verslumo, lyderystės, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, traukos riedmenų mechaniniai įrenginiai, traukos riedmenų elektros įrenginiai, traukos riedmenų valdymas, praktinis traukos riedmenų eksploatavimas ir valdymas, įvadas į darbo rinką.
Reikalavimas medicininei pažymai
Būtina stojančiojo į mokymo įstaigą medicininė pažyma – 086/a forma, kurioje turi būti  įrašas „Mokytis ir dirbti traukinio mašinistu gali“.

Traukinių manevrų operatorius (mokymosi trukmė po 10 kl. 2,3 m. po 12 kl.1 m., tęstinis 6 mėn.)

Programa

Traukinių manevrų operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam traukinių manevrų operatoriui parengti, kuris savarankiškai gebėtų saugiai manevruoti traukinius priskirtuose geležinkelio ruožuose, formuoti stoties traukinius, parengti traukos riedmenis eksploatavimui, užtikrinti saugų keleivių vežimą traukiniais.
Asmuo, įgijęs traukinių manevrų operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti traukinių manevrų operatoriumi geležinkelių transporto įmonėse ir bendrovėse. Privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: lokomotyvai, savaeigiai sąstatai, vagonai, signalinės ir ryšio priemonės, eismo saugos priemonės, priešgaisrinės apsaugos priemonės, traukos riedmens techninės priežiūros inventorius, parangos punktų inventorius, vagonų tvirtinimo priemonės, geležinkelių iešmai, kasos aparatai (stacionarūs, nešiojamieji), planšetiniai kompiuteriai (terminalai) ir t. t.

Ugdomos bendrosios kompetencijos

Bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška.
Privalomosios kompetencijos
Moka sukabinti ir atkabinti riedmenis, pildyti važtos ir traukinio krovinių gabenimo įforminimo tvarkos dokumentus, prižiūrėti krovinių pakrovimą ir tvirtinimą, manevruoti traukinius, vežti pavojingus krovinius, moka formuoti traukinius stotyse, įtvirtinti keliuose vagonus, pajungti iešmus, moka įjungti ir patikrinti geležinkelių riedmenų stabdžių veikimą, priimti ir perduoti traukos riedmenis, geba organizuoti keleivių vežimą traukiniais, suteikti pirmąją pagalbą keleiviams, moka prižiūrėti keleivinio vagono konstrukciją, autosankabą, važiuoklę, stabdžių įrangą, moka prižiūrėti keleivinio vagono elektros, šildymo, vandens tiekimo, ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginius, geba įvertinti eksploatacines medžiagas, atlikti traukos riedmenų parangą, moka įvertinti traukos riedmenų technines charakteristikas, atlikti pagrindinius geležinkelio riedmenų traukos skaičiavimus, formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, saugaus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, darbuotojų sauga ir sveikata, saugus traukinių manevravimas priskirtuose geležinkelių ruožuose, stoties traukinių formavimas, traukos riedmenų parengimas eksploatavimui, saugaus keleivių vežimo traukiniais užtikrinimas, riedmenų aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis, riedmenų traukos skaičiavimai,  įvadas į darbo rinką.

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteris (mokymosi trukmė po 12 klasių 1 m. tęstinis 6 mėn.)

Programa

Geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterį, kuris, atsižvelgdamas į norminę techninę dokumentaciją, savarankiškai gebėtų prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemas, įrenginius.
Asmuo, įgijęs geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonterio kvalifikaciją, galės dirbti geležinkelio automatikos ir elektros tiekimo sistemų įrenginių elektromonteriu geležinkelio transporto įmonėse ir bendrovėse.
Norint dirbti elektromonteriu, privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: signalinės ir ryšio priemonės, geležinkelio iešmai, geležinkelio pervažų priemonės, geležinkelio pastotės, geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūra, eismo saugos priemonės, priešgaisrinės apsaugos priemonės, elektros parametrų matavimo prietaisai, elektros montuotojo prietaisai, planšetiniai kompiuteriai. Kvalifikaciją gali įgyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos

Įvadas į profesiją, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, darbuotojų sauga ir sveikata, geležinkelio automatikos sistemų schemų taikymas, geležinkelio automatikos sistemų priežiūra ir remontas, elektros tiekimo įrenginių priežiūra ir remontas, elektrotechninių medžiagų automatikai parinkimas, litavimo ir šaltkalvystės darbų atlikimas, įvadas į darbo rinką.

Privalomosios kompetencijos

Moka skaityti geležinkelio automatikos sistemų schemas, moka naudotis geležinkelio automatikos sistemų schemomis prižiūrint ir remontuojant įrenginius, išmano norminius dokumentus, reglamentuojančius geležinkelio automatikos sistemų priežiūrą ir remontą, moka atlikti geležinkelio centralizacijos valdymo ir kontrolės aparatūros priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti skirstomojo kalnelio su mikroprocesoriniu valdymu sistemų priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti mikroprocesorinės centralizacijos sistemų priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatinės kelio blokuotės ir automatinės kelio blokuotės su tonalinėm bėgių grandinėm įrangos priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatinės lokomtyvų signalizacijos kelio įrenginių priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti automatines pervažų signalizacijos ir mikroprocesorinės centralizacijos pervažos signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus, išmano norminius dokumentus, reglamentuojančius elektros tiekimo įrenginių priežiūrą ir remontą, moka atlikti nepertraukiamų maitinimo šaltinių priežiūros ir remonto darbus, moka atlikti elektros mašinų ir aparatų remonto darbus, moka atlikti geležinkelio elektrifikacijos ir elektros traukos sistemų priežiūros darbus, moka atlikti geležinkelio kontaktinio tinklo remonto darbus, moka parinkti metalus ir jų lydinius, moka parinkti puslaidininkius ir spalvotuosius metalus, moka atlikti šaltkalvystės darbus, atlikti litavimo darbus.

Ugdomosios kompetencijos

Bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Dėstomi dalykai (moduliai)

Įvadas į profesiją, darbuotojų sauga ir sveikata, geležinkelio automatikos sistemų schemų taikymas, geležinkelio automatikos sistemų priežiūra ir remontas, elektros tiekimo įrenginių priežiūra ir remontas, įvadas į darbo rinką.

Logisto ekspeditorius (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,3 m., po 12 klasių 1 m. )

Programa
Modulinė logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programa skirta rengti logistus, gebančius planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.
Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.
Įgijusieji logisto ekspeditoriaus profesiją dirba transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, transporto padaliniuose. Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje dažniausiai pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios (personalinės) įmonės.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas, logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas, biuro techniką, parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais, įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką, pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba, nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą, organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje, geba vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus, nuvežti į vietą pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius, kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo režimą, rengti krovinių vežimo dokumentaciją.
Pasirenkamosios kompetencijos
Moka naudoti asmeninio pardavimo techniką, priimti, sandėliuoti, išduoti ir apskaityti prekes, planuoti ir vykdyti materialiųjų srautų judėjimo srautą gamybos procese.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimas užsienio kalba, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis ir problemų sprendimas; socialinis ir pilietinis sąmoningumas; iniciatyvumas ir verslumas; tvarios plėtros palaikymas; sveikatos tausojimas ir darbo sauga; komandinis darbas; kritinis mąstymas; profesinė etika.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į logisto ekpeditoriaus profesiją, informacinės komunikacinės technologijos, vežėjo ir transporto parinkimas, krovinio ruošimas gabenimui, profesinės užsienio kalbos pagrindai, ekspedicija ir draudimas, muitinės procedūros, kelių transporto teisės pagrindai, ypatingų krovinių transportavimas, krovinių gabenimo režimai, krovinių vežimo dokumentacija, gamybos procesai, asmeninis pardavimas, krovinių sandėliavimas, saugumo elgesys ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimas.

Kompiuterinės įrangos derintojas (mokymosi trukmė po 10 klasių 2,8 m., po 12 klasių 1,5 m., tęstinis 8 mėn.)

Programa
Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose IRT, bei teikti kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.
Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gauna jo baigimo patvirtinimo dokumentą.
Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas. Įgijęs šią kvalifikaciją asmuo gali dirbti tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, teikti specifines IT paslaugas arba atlikti bendro pobūdžio aptarnavimo darbus.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams skirtas programas, išmano kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, parametrus ir veikimo principus, kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinkle, išmano kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir užtikrina saugumą, atlieka IT sistemų derinimo bei remonto darbus.
Pasirenkamosios kompetencijos
Moka kurti tinklalapius, administruoti kompiuterinį tinkle, taikyti pagrindines programavimo kalbos funkcijas užduočių sprendimui.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalba; skaitmeninio raštingumo; mokymosi ir problemų sprendimo; socialinio ir pilietinio sąmoningumo; iniciatyvumo, verslumo, lyderystės; tvarios plėtros palaikymo; sveikatos tausojimo ir darbo saugos; komandinio darbo; kritinio mąstymo; profesinės etikos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, taikomosios programos, kompiuterių derintojo programinė įranga, kompiuterių įrangos aparatinė dalis, kompiuterių periferiniai įrenginiai, kompiuterinių tinklų technologijos, kompiuterinių tinklų funkcionavimas ir saugumas, IT sistemos ir produktai, IT sistemų aptarnavimas, įvadas į darbo rinką, tinklalapių kūrimas, tinklų administravimas, programavimo pagrindai, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas.

Suvirintojas (mokymosi trukmė po 10 klasių 3 m., tęstinis 1 m.)

Programa
Modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.
Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Mokymo moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių interesus ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) nurodymus parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidžia asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir kvalifikaciją kelti bet kurioje LR ar ES šalių mokymo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti šias paslaugas. 
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais, paruošti vamzdžių detales, pagal brėžinius surinkti pusgaminius ir gaminius bei taikyti vamzdžių suvirinimo technologiją, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalba, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, tvarios plėtros palaikymo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, savarankiškumo, atsakingumo.
LTKS III kvalifikacijos lygio atskirų modulių asmuo gali mokytis ir turėdamas tik pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, bet norėdamas baigti programą ir įgyti visą kvalifikaciją, asmuo, neturintis bendrojo vidurinio išsilavinimo, turi jį įgyti lygiagrečiai besimokydamas iki kvalifikacinio egzamino.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, pasirengimas lydomojo suvirinimo darbams, rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, rankinis lankinis plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plaziniu pjovimo būdais, pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, bagiamasis, įvado į gamybą, modulis, rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas, aliuminio ir jo lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimas.Turite klausimų? rašykite
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-26 20:52