Pašalpos našlaičiams

Pašalpos našlaičiams

Šalpos našlaičių pensija skiriama mirusio arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams (įvaikiams), kurie yra:

 • Nesukakę 18 metų;
 • Sukakę 18 metų ir mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresni negu 24 metų;
 • Sukakę 18 metų ir yra pripažinti neįgaliais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 18 metų, jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
  PASTABA. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus.


Šalpos našlaičių pensijos dydis - po 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Kai teisę gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 bazinės pensijos skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.


Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą 
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Mirties liudijimą arba įsiteisėjusį teismo sprendimą apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu asmens, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją;
 • Dokumentus, patvirtinančius tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu), - vaikų gimimo liudijimus arba kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
 • Pažymą, išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“), apie paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
 • Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju. Asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;
 • Pažymą iš mokymo įstaigos, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi; 
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra pripažintas neįgaliu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingas ar iš dalies darbingas (invalidas);
 • Pažymą iš globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje), kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna – visišką ar dalinį;
 • Banko atsiskaitomąją sąskaitą*.

Dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.​​​

Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-28 11:49