Mokyklos savivalda

Mokyklos savivalda


Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas)

Nuo 2019 m. kovo 20 d.  LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta nauja Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos taryba, kurią sudaro 9 nariai. 

Mokyklos tarybos sudėtis

Įsakymas dėl Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) patvirtinimo.

Nuo 2019 m. kovo 20 d.  LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta nauja Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos taryba, kurią sudaro 9 nariai. 

Pirmininkas

Arvydas Dveilys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius

Sekretorė

Giedrė Radzevičiūtė, Transporto paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja

Nariai

Evaldas Damanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas

Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė

Aneta Lysenko, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokytoja

Gintautas Lukauskas, UAB „Gargždų geležinkelis“ Komercijos direktorius

Andrius Meškauskas, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos II Ga klasės mokinys

Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Virginijus Ramanauskas, UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ Paslaugų skyriaus vadovas

Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė

Kontaktai

Tel: 8 612 15277

Mokyklos tarybos veikla

Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių, socialinių partnerių ir kitų vietos bendruomenės atstovų.

Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Tarybai vadovauja pirmininkas, balsavimu išrinktas Tarybos posėdyje.

Mokyklos taryba teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo metų veiklos programą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. Taryba taip pat svarsto klausimus susijusius su Mokyklos lėšų naudojimu, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

Mokinių taryba

Mokyklos mokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos pirmininkė – Evelina Kukytė LE 6/1 gr.;
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja – Margarita Jasinskytė LE 6/1 gr.;
Mokinių tarybos sekretorė – Viktorija Burokaitytė LE 6/1 gr.;
Stipendijų skirstymo ir lankomumo sektorius – Danielius Mažeika SV 6/1 gr.;
Renginių sektorius – Danielius Mironovas SV 6/1 gr., Digna Karlaitė LE 5/1 gr.;
Neringa Verseckaitė LE 6/1 gr., Monika Doveiko MP 5/1 gr., Lukas Ūsas KD 6/1 gr., Elizabet Kazbaraitė II gimnazijos klasė, Inesa Jankovska LE 6/1 gr.;
Sporto sektorius – Donatas Matelis II gimnazijos klasė, Ričardas Andrejevas II 
gimnazijos klasė, Gintautas Žilinskas LE 5/1 gr., Darjuš Lutov LE 6/1 gr.

Mokyklos mokinių tarybos veikla

Mokyklos mokinių taryba – Mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

Mokyklos mokinių tarybos  narių skaičių bei veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius. 

Mokyklos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokyklos veiklos organizavimo.​


Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-05 19:29