Mokyklos tarybos sudėtis:

Mokyklos tarybos pirmininkė - Birutė Strazdauskaitė
Mokytojų atstovai: Vladimir Kovalionok
                                   Laura Žarskienė
                                   Ilona Venčkauskaitė
                                   Aleksandra Balsienė
Mokinių atstovė - Evelina Kukytė
Socialinių partnerių atstovas - Dalius Jusaitis
Mokinių tėvų (rūpintojų) atstovė - Liudmila Mironovienė    
Vietos bendruomenės atstovė - Rita Balčiūnienė

Mokyklos tarybos veikla:

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių, socialinių partnerių ir kitų vietos bendruomenės atstovų.

Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Mokyklos taryba teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo metų veiklos programą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. Taryba taip pat svarsto klausimus susijusius su Mokyklos lėšų naudojimu, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.