Pagal VGTVPM stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatus, patvirtintus direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. Nr. V – 50.

- Mokiniams iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

- Mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 m. ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.

-  Mokiniams, turintiems vaikų, ir t.t.                     

MATERIALINĖ PARAMA SKIRIAMA, JEI YRA RAŠTIŠKAS MOKINIO PRAŠYMAS IR PARAMOS REIKALINGUMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI.

MATERIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:


• mokinys turi pateikti prašymą – paraišką materialinei paramai gauti(pateikia socialinei pedagogei ir vizuojama grupės vadovo),
• pažymą apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3paskutinius mėnesius),
• pažymą apie šeimos sudėtį,
• kitus reikiamus dokumentus, patvirtinančius šeimos gyvenimo sąlygas.

P.S. Prašau pateikti dokumentus iki stipendijos skirstymo posėdžio

Jei kyla neaiškumų, kreipkitės į socialinę pedagogę (313 kab.)
Laura Žarskienė